Postulaty - Katowice dla mieszkańców, nie dla deweloperów! Przejdź do treści

Postulaty

 

 

  Po dyskusjach przygotowaliśmy wstępne postulaty, które będziemy w trakcie dalszych prac aktualizować. Stan na dzień 23.09.2023 r. wygląda tak:

 

POSTULATY DLA KATOWIC

 

1. Nowe inwestycje budowlane poprzedzone rzetelną, obiektywną analizą szkód jakie mogą wywołać dla bezpośredniego otoczenia i dla dotychczasowych mieszkańców okolicy, a nie wyłącznie pod dyktando deweloperów. Wprowadzenie jasnych kryteriów analizy (obecnie jednolitych kryteriów oceny brak, czego dowodzą przypadki zmian decyzji w tej samej sprawie w odstępie kilku miesięcy).

 

2. Racjonalna ochrona terenów zielonych w ramach zasad zrównoważonego rozwoju. Preferencje dla rozbudowy miasta na terenach już zagospodarowanych, ale z zachowaniem harmonii urbanistycznej i bez tak intensywnego zagęszczania zabudowy, która znacząco zdegraduje standard życia dotychczasowych mieszkańców.

 

3. Faktyczne zajęcie się pustostanami w mieście, remonty, pozyskanie funduszy z UE na ten cel.  Z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju miasta, remonty substancji istniejącej są co najmniej zdrową alternatywą wobec koncepcji ultra-intensywnego dobudowywania nowej substancji. 

 

4. Budowa parkingów w dzielnicach, poza obszarem płatnego parkowania, a nie budowa bloków na ostatnich wolnych działkach (jak na przykład na Osiedlu 1000-lecia i innych). Prowadzenie przemyślanej, dlugofalowej  polityki parkingowej w centrum miasta, a nie improwizacja i kompletny chaos decyzyjny do jakiego dopuszczono w Katowicach w roku 2023. 

 

5. Realizacja velostrady Katowice-Sosnowiec w jej optymalnym przebiegu, po nieczynnej linii kolejowej na Burowcu.  Całościowa realizacja we współpracy z GZM bezpiecznego, wydajnego kompleksowego układu komunikacji rowerowej miejskiej i międzymiastowej, a nie budowanie pokazowych dróg rowerowych o niskich parametrach, bez wzajemnych powiązań, z licznymi przerwami między odcinkami.

 

6. Ochrona korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Mlecznej plus użytki ekologiczne - uzgodnienia dokumentacji z RDOŚ we współpracy z Radą Miasta Katowice (alternatywnie: utworzenie mokradeł i/lub terenów bagiennych i/lub czynnych torfowisk w dolinie rzeki Mlecznej i jej dopływów/rowów, jako obszaru chronionego krajobrazu lub użytku ekologicznego, dla zachowania różnorodności biologicznej). Ponadto inwentaryzacja i utworzenie nowych pomników przyrody na terenie Katowic.

 

7. Radykalne przyspieszenie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i eliminowanie WZT-ek jako głównej metody kształtowania zabudowy w mieście. Informacja o planowanych terminach zakończenia będących w opracowaniu mpzp. Informacja o planach Katowic związanych z wdrażeniem nowej  ustawy o planowaniu przestrzennym.

 

8. Informacja o planowanych, współfinansowanych ze środków publicznych, spotkaniach Prezydenta Marcina Krupy z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, podawana do wiadomości publicznej z dużym wyprzedzeniem.

 

9. W przyszłości poprzedzanie kontrowersyjnych decyzji o wielkich, obciążających budżet miasta, inwestycjach publicznych, jak np. nowy stadion GKS, referendum lub wiarygodnymi badaniami opinii publicznej.

 

10. Proponujemy, aby kandydaci na prezydenta miasta Katowice dobrowolnie deklarowali się publicznie co do zamiaru zatrudniania radnych w spółkach od miasta niego zależnych.
Proponujemy, aby kandydaci na radnych miasta Katowice składali dobrowolne deklaracje, czy pracują lub pobierają wynagrodzenia w spółkach zależnych od prezydenta miasta Katowice, od prezydentów innych miast, od marszałka województwa lub od wojewody.